Τιμή

Το κόστος της μετατροπής αρχείου OST σε αρχείο PST online είναι το εξής:

$10 ανά GB (μέγεθος του αρχικού αρχείου OST)

< 1 GB

$10

> 1 GB

$10+ $10 / 1Gb πάνω από 1Gb