Preț

Costul pentru conversia online a unui fișier OST în fișier PST este următorul:

10 $ pe GB (dimensiunea fișierului OST original)

< 1 GB

$10

> 1 GB

$10+ $10 / 1Gb peste 1Gb