ราคา

ราคาในการแปลงไฟล์ OST ไปเป็น PST ออนไลน์เป็นดังต่อไปนี้:

$10 ต่อ GB (ขนาดของไฟล์ OST ต้นฉบับ)

< 1 GB

$10

> 1 GB

$10+ $10 / 1Gb เกิน 1Gb