Giá

Chi phí để chuyển đổi trực tuyến một tập tin OST sang PST:

$10 / GB (kích cỡ của tập tin OST gốc)

< 1 GB

$10

> 1 GB

$10+ $10 / 1Gb kết thúc 1Gb